QUY ĐỊNH CHUNG

  • Đi làm đúng giờ
  • Mặc đồng phục
  • Không hút thuốc, ngủ, chơi game, làm công việc riêng trong giờ làm việc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  • Trách nhiệm
  • Kỷ luật
  • Chất lượng
  • Uy tín tin cậy